เครื่องมือแปลงพิกัดทางทหาร MGRS แบบย่อเป็น boundarypoint โดยนายต๋อง